Home » За училището » Училището днес

Училището днес

Днес училището предлага на своите възпитаници качествено образование в модерни кабинети.Изграден е ресурсен кабинет за деца със специални образователни потребности. С учениците работи и педагогически съветник.

В сградата се намира и най-големият физкултурен салон, в който се провеждат общински състезания.

През 2005г. е оборудван компютърен кабинет (с 10 персонални компютри, сървър, 2 принтера, скенер и лаптоп) по проекта „i-клас“.

През 2006-2007 г. е спечелен обществен проект „Да бъдем заедно” към Общинското училищно настоятелство и Обществения дарителски фонд. По проекта училището се снабдява със съвременна озвучителна техника и подобрен интериор за физкултурния си салон. Сформирано е и театрално студио с ръководител Ирина Стоянова.

През 2007-2008 г. училището работи по проект за извънкласни дейности „Бащино огнище”, клуб „Родолюбие”.picture

През 2009-2010 г. се разработват два проекта: по модул „Ритуализация на училищния живот”- „Изработване на училищна униформа” от национална програма „Училището- територия на учениците”; по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”.

През 2010-2011 г. училището работи по различни проекти: „Мога”; проект по национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на ученици за повишаване на нивото и постиженията им по математика- V-VІІ клас”, ръководители Валентина Данаджиева и Радослава Цанева; През същата година се въвежда и целодневно обучение в І клас.

През 2011-2012 г. училището работи по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”; проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, към Европейския социален фонд; проект BGO51PO001-4.1.04-0104 „Повече ЗаЕдно”- подпомагане обучението на деца със СОБ- Община Габрово. През 2011 г. е проектирана и изградена мълниезащитна инсталация, покриваща периметъра на цялото училище и прилежащите му дворни площи.

През 2012 г. е обособено помещение „Игротека“ за осъществяване на дейности по интереси за ПИГ в начален етап на основна образователна степен. През 2013 г. е оборудван кабинет за работа с ученици със специални образователни потребности. От учебната 2013/2014 г. училището работи и по проектите „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в Община Габрово” и „Училищен плод“ с финансовата подкрепа на ЕС.

 

Picture8Picture7Picture6Picture4

Към лентата с инструменти